Cho nữ sinh năm 1993

Chọn tuổi kết hôn


Chọn tuổi bạn (AL) :    
Năm sinh của bạn : 1993
Âm lịch : Qúy Dậu [酉]
Mệnh : Kiếm Phong Kim
Cung : Đoài
Niên mệnh năm sinh : Kim
Bạn SN 1993 với bạn Nữ ->Thông tin đánh giá
->1978Mệnh : Kim - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Mậu  =>  Tương Sinh
Địa chi : Dậu - Ngọ  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Khôn  =>  Thiên Y (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Bình
Đánh giá được : 6 điểm
->1979Mệnh : Kim - Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Kỷ  =>  Tương Khắc
Địa chi : Dậu - Mùi  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Chấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Mộc => Tương Khắc
Đánh giá được : 1 điểm
->1980Mệnh : Kim - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Canh  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Thân  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Tốn  =>  Lục Sát (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Mộc => Tương Khắc
Đánh giá được : 2 điểm
->1981Mệnh : Kim - Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Tân  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Dậu  =>  Tam hình
Cung mệnh : Đoài - Cấn  =>  Phúc Đức (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Bình
Đánh giá được : 4 điểm
->1982Mệnh : Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Thiên can : Qúy - Nhâm  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Tuất  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Càn  =>  Sinh Khí (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình
Đánh giá được : 7 điểm
->1983Mệnh : Kim - Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Thiên can : Qúy - Qúy  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Hợi  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Đoài  =>  Phục Vị (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình
Đánh giá được : 7 điểm
->1984Mệnh : Kim - Hải Trung Kim   =>  Bình
Thiên can : Qúy - Giáp  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Tí  =>  Lục phá
Cung mệnh : Đoài - Cấn  =>  Phúc Đức (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Bình
Đánh giá được : 5 điểm
->1985Mệnh : Kim - Hải Trung Kim   =>  Bình
Thiên can : Qúy - Ất  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Sửu  =>  Tam hợp
Cung mệnh : Đoài - Ly  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Hoả => Tương Khắc
Đánh giá được : 4 điểm
->1986Mệnh : Kim - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Bính  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Dần  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Khảm  =>  Hoạ Hại (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thuỷ => Tương Sinh
Đánh giá được : 4 điểm
->1987Mệnh : Kim - Lô Trung Hỏa   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Đinh  =>  Tương Khắc
Địa chi : Dậu - Mão  =>  Lục xung
Cung mệnh : Đoài - Khôn  =>  Thiên Y (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Bình
Đánh giá được : 3 điểm
->1988Mệnh : Kim - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Mậu  =>  Tương Sinh
Địa chi : Dậu - Thìn  =>  Lục hợp
Cung mệnh : Đoài - Chấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Mộc => Tương Khắc
Đánh giá được : 4 điểm
->1989Mệnh : Kim - Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Kỷ  =>  Tương Khắc
Địa chi : Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp
Cung mệnh : Đoài - Tốn  =>  Lục Sát (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Mộc => Tương Khắc
Đánh giá được : 2 điểm
->1990Mệnh : Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh
Thiên can : Qúy - Canh  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Ngọ  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Cấn  =>  Phúc Đức (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Bình
Đánh giá được : 7 điểm
->1991Mệnh : Kim - Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh
Thiên can : Qúy - Tân  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Mùi  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Càn  =>  Sinh Khí (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình
Đánh giá được : 7 điểm
->1992Mệnh : Kim - Kiếm Phong Kim   =>  Bình
Thiên can : Qúy - Nhâm  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Thân  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Đoài  =>  Phục Vị (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình
Đánh giá được : 6 điểm
->1993Mệnh : Kim - Kiếm Phong Kim   =>  Bình
Thiên can : Qúy - Qúy  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Dậu  =>  Tam hình
Cung mệnh : Đoài - Cấn  =>  Phúc Đức (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Bình
Đánh giá được : 5 điểm
->1994Mệnh : Kim - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Giáp  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Tuất  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Ly  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Hoả => Tương Khắc
Đánh giá được : 2 điểm
->1995Mệnh : Kim - Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Ất  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Hợi  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Khảm  =>  Hoạ Hại (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thuỷ => Tương Sinh
Đánh giá được : 4 điểm
->1996Mệnh : Kim - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh
Thiên can : Qúy - Bính  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Tí  =>  Lục phá
Cung mệnh : Đoài - Khôn  =>  Thiên Y (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Bình
Đánh giá được : 6 điểm
->1997Mệnh : Kim - Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh
Thiên can : Qúy - Đinh  =>  Tương Khắc
Địa chi : Dậu - Sửu  =>  Tam hợp
Cung mệnh : Đoài - Chấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Mộc => Tương Khắc
Đánh giá được : 4 điểm
->1998Mệnh : Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Thiên can : Qúy - Mậu  =>  Tương Sinh
Địa chi : Dậu - Dần  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Tốn  =>  Lục Sát (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Mộc => Tương Khắc
Đánh giá được : 5 điểm
->1999Mệnh : Kim - Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Thiên can : Qúy - Kỷ  =>  Tương Khắc
Địa chi : Dậu - Mão  =>  Lục xung
Cung mệnh : Đoài - Cấn  =>  Phúc Đức (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Bình
Đánh giá được : 5 điểm
->2000Mệnh : Kim - Bạch Lạp Kim   =>  Bình
Thiên can : Qúy - Canh  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Thìn  =>  Lục hợp
Cung mệnh : Đoài - Càn  =>  Sinh Khí (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình
Đánh giá được : 7 điểm
->2001Mệnh : Kim - Bạch Lạp Kim   =>  Bình
Thiên can : Qúy - Tân  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Tỵ  =>  Tam hợp
Cung mệnh : Đoài - Đoài  =>  Phục Vị (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Kim => Bình
Đánh giá được : 7 điểm
->2002Mệnh : Kim - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Nhâm  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Ngọ  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Cấn  =>  Phúc Đức (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Bình
Đánh giá được : 5 điểm
->2003Mệnh : Kim - Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Qúy  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Mùi  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Ly  =>  Ngũ Quỷ (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Hoả => Tương Khắc
Đánh giá được : 2 điểm
->2004Mệnh : Kim - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Thiên can : Qúy - Giáp  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Thân  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Khảm  =>  Hoạ Hại (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thuỷ => Tương Sinh
Đánh giá được : 6 điểm
->2005Mệnh : Kim - Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Thiên can : Qúy - Ất  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Dậu  =>  Tam hình
Cung mệnh : Đoài - Khôn  =>  Thiên Y (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Bình
Đánh giá được : 6 điểm
->2006Mệnh : Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Thiên can : Qúy - Bính  =>  Bình
Địa chi : Dậu - Tuất  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Chấn  =>  Tuyệt Mạng (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Mộc => Tương Khắc
Đánh giá được : 4 điểm
->2007Mệnh : Kim - ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Thiên can : Qúy - Đinh  =>  Tương Khắc
Địa chi : Dậu - Hợi  =>  Bình
Cung mệnh : Đoài - Tốn  =>  Lục Sát (không tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Mộc => Tương Khắc
Đánh giá được : 3 điểm
->2008Mệnh : Kim - Tích Lịch Hỏa   =>  Tương Khắc
Thiên can : Qúy - Mậu  =>  Tương Sinh
Địa chi : Dậu - Tí  =>  Lục phá
Cung mệnh : Đoài - Cấn  =>  Phúc Đức (tốt)
Niên mệnh năm sinh : Kim - Thổ => Bình
Đánh giá được : 5 điểm
Phần này nghiên cứu trên : Mệnh - Thiên can - Địa Chi - Cung mệnh (bát trạch nhân duyên)
- Niên mệnh Quy ước lấy điểm 5 để làm trung bình nếu tốt một khía cạnh cộng 1 điểm và ngược lại
(chú ý chỉ xem cho khác giới và +/- 15 tuổi, VD: Nếu Nam thì danh sách là nữ)