CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

1. QUYỀN SỞ HỮU BẢN QUYỀN:

1.1 Nội dung trang web:

  • Trangphongthuy.net giữ quyền sở hữu tất cả nội dung xuất hiện trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, hình ảnh, video, đồ họa, và thông tin khác về Phong thủy học.

1.2 Bài viết và Nội dung Người dùng:

  • Người dùng đóng góp nội dung vào trang web phải có quyền sở hữu hoặc được phép sử dụng hợp pháp các tác phẩm của họ.
  • Trangphongthuy.net có quyền sử dụng, chỉnh sửa, xuất bản, và phân phối lại nội dung được đăng tải bởi người dùng trên trang web.

2. SỬ DỤNG NỘI DUNG:

2.1 Sử dụng cá nhân:

  • Người dùng có quyền sử dụng thông tin từ trang web Trangphongthuy.net cho mục đích cá nhân, giáo dục, và nghiên cứu.

2.2 Sử dụng thương mại:

  • Mọi sử dụng thương mại của nội dung từ trang web đều cần có sự đồng ý từ Trangphongthuy.net, kèm theo việc đưa ra thông báo và thỏa thuận về chi phí nếu có.

3. BẢO VỆ BẢN QUYỀN:

3.1 Cảnh báo vi phạm:

  • Trangphongthuy.net có quyền cảnh báo và yêu cầu ngừng sử dụng nội dung mà không cần thông báo trước đối với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào vi phạm bản quyền của trang web.

3.2 Xử lý vi phạm:

  • Trangphongthuy.net có thể thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền bản quyền, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đưa ra khiếu nại và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

4. ĐỐI TÁC VÀ LIÊN KẾT:

4.1 Liên kết:

  • Việc liên kết đến trangphongthuy.net cần sự chấp thuận từ trang web. Trangphongthuy.net không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web liên kết.

4.2 Đối tác và Sử dụng chung:

  • Mọi sự hợp tác và sử dụng chung nội dung cần có thỏa thuận bằng văn bản giữa Trangphongthuy.net và bên thứ ba liên quan.

5. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH:

5.1 Cập nhật:

  • Chính sách bản quyền có thể được cập nhật mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi được coi là sự chấp nhận của người dùng đối với những thay đổi đó.

Chính sách bản quyền này có hiệu lực từ ngày được công bố và áp dụng cho tất cả người sử dụng trangphongthuy.net.