Nhật thần, Nguyệt kiến, Thái tuế là gì?

thái tuế là gì?

Thái tuế là một đơn vị tính thời gian của cổ nhân, theo đó thái tuế tính là năm, nguyệt kiến là tháng, nhật thần là ngày. Cổ nhân sớm đã đưa nhật thần, nguyệt kiến và thái tuế vào trong kinh dịch nhằm lập quẻ kinh dịch và luận giải, rất nhiều đơn vị … Đọc tiếp